فايلها
عامل ذيحساب.pdf 1.24 MB
فايلها
دستورالعمل حقوق و مزايا.pdf 518.642 KB
فايلها
کنترل چک ليست.pdf 100.355 KB
فايلها
آموزش الزامات استانداردهاي حسابداري بخش عمومي در خصوص اقلام مقايسه اي صورت هاي مالي.pdf 536.825 KB

فایل های تمرکز و تلفیق

 
راهنمای تکمیل و ارسال صورتهای مالی سال 1396

تغييرات نسخه سال 1397نظام حسابداري بخش عمومي نسبت به نسخه سال 1396

 


دستور العمل اوراق مرابحه

 

اصلاحیه پروتکل شماره 4 سال 95

یادداشتهای توضیحی

اصلاحیه شماره 5 پروتکل سال 1396

دستور العمل اوراق مشارکت فروش نرفته

جدول نحوه امتیاز دهی به ارزیابی عملکرد سال 95

فرایندبارگذاری و ارسال حساب نهایی سال 1395

تظام حسابداری نسخه سال 1396

تنظیمات مرور گر فایر فاکس به منظورتسریع در روند اجرایی سامانه انلاین سناما

عملیات حسابداری دوره متمم

گزارش نماینده عملکرد اعتبارات هزینه برحسب اعتبار مصوب وابلاغی

گزارش نماینده عملکرد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای برحسب اعتبار مصوب وابلاغی
 

راهنمای تکمیل فرم عملکرد مطابق با نسخه 95
 

پروتکل تبادل الکترونیکی صورت های مالی ماهانه حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی


اکسل یادداشتهای توضیحی

دستورالعمل تبصره 4 ماده 95

فرم 1
فرم 2
فرم 3
دستورالعمل اجرایی

حسابداری اسناد خزانه

حسابداری اوراق اجاره

حسابداری اوراق تسویه
نمونه فرم قابل قبول ومدارک پیوست صورت مغایرت مالی

دستورالعمل اوراق تسویه خزانه : اوراق تسویه خزانه


 

راهنمای تکمیل صورت های مالی

راهنمای تکمیل مقایسه بودجه و عملکرد

شاخص ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان (حسابداری تعهدی)

نظام حسابداری بخش عمومی-نسخه 1397

پروتکل تبادل الکترونیکی گزارشهای مالی (اصلاحیه شماره 6 ،نسخه 2.4

فرم ارزیابی کیفیت صورت های مالی (مربوط به شاخص های حسابداری تعهدی)

فايلها
تغييرات نسخه سال ????.pdf 4.01 MB
فايل تغييرات سال ??.pdf 428.87 KB
راهنماي تکميل و ارسال صورتهاي سال 1396.pdf 1.63 MB
مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^