مدارک مورد نیاز جهت درخواست رسیدگی به شکایات مودیان محترم جهت طرح در هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
 

 1. تنظیم فرم شکایت توسط مودی یا وکیل مودی ودر خصوص اشخاص حقوقی نیز توسط صاحبان امضاء مجاز با مهر شرکت . (در صورت تنظیم و امضاء شکوائیه توسط وکیل ، لازم است تصویر وکالت نامه رسمی وی و قبض پرداخت حق تمبر موضوع بند (د) ماده (103) قانون مالیاتهای مستقیم اخذ و به شکوائیه ضمیمه گردد )
 2. تصویر برگ قطعی مالیات سال یا دوره مورد شکایت  .
 3. تصویر اظهارنامه مالیاتی تسلیمی سال یا دوره مورد شکایت .
 4. تصویر روزنامه رسمی در خصوص درج آگهی انتخاب صاحبان امضاء مجاز برای اشخاص حقوقی یا احکام انتصاب مدیران مسئول .
 5. تصویر گزارش رسیدگی مبنای مطالبه مالیات سال یا دوره مورد شکایت .
 6. تصویر اوراق مطالبه یا برگ تشخیص مالیات سال یا دوره مورد شکایت .
 7. تصویر آراء مراجع حل اختلاف مالیاتی از جمله هیات بدوی ، تجدید نظر ،هیأت ماده ۲۱۶ و رای شورای عالی مالیاتی، هیأت هم عرض وحسب مورد ( در صورت توافق یا رفع اختلاف با رئیس امور حسابرسی مالیاتی ، تصویر ظهر برگ تشخیص مالیات متضمن متن توافق یا رفع اختلاف انجام شده ) .

تذکر : چنانچه شکایت مودی در هر مرحله از مراحل حل اختلاف قرار دارد قابل طرح در هیات 251 مکرر نمی باشد .

 1. تصویر گزارش اجرای قرار تحقیق سال یا دوره مورد شکایت در صورت وجود .
 2. تصویر مستندات مثبته ادعای مودی .
 3. سایر مستندات مثبته مورد ادعا که برای اظهار نظر کارشناسی ضروری می باشد .

ضمنا رسیدگی به شکایات مالیاتی اشخاص حقیقی تا سقف مبلغ پانصد میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا سقف مبلغ پنج میلیارد ریال مالیاتهای قطعی شده اعم از منبع مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم (مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره مالیاتی و تجمیع عوارض)در اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان واقع در شهرستان مشهد ، بلوار خیام  صورت می پذیرد . لازم به ذکر است دبیر خانه هیات هیچ الزامی ندارد تا به شکایت ناقص ، نامفهوم و بدون مستندات رسیدگی نماید . لذا در تدوین شکوائیه خود دقت فرمائید .

حضوری: مراجعه به دبیرخانه اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی و تسلیم فرم و مدارک مربوطه.
 

پستی: ارسال به نشانی :مشهد، بلوار خیام-بعد از چهار راه ارشاد ، اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی ، کدپستی: 14311-91859
 

ضمنا مودیان محترم می توانند جهت پیگیری با شماره تلفن  37677433-051 آقایان ارمان فرد و حسینی تماس حاصل نمایند.

 

راهنمای تکمیل فرم :


 
طبق مفاد ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم،مودیان مالیاتی استان خراسان رضوی (اعم از حقیقی یا حقوقی) می توانند نسبت به مالیاتهای قطعی شده خود که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد، به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلائل کافی(پس از تکمیل فرم درخواست رسیدگی) شکایت نموده و تقاضای رسیدگی مجدد خود برای مالیاتهای قطعی شده اعم از منبع مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم (مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره مالیاتی و تجمیع عوارض) جهت اشخاص حقیقی تا سقف مبلغ پانصد میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا سقف مبلغ پنج میلیارد  ریال به دبیر خانه اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان خراسان رضوی واقع در مشهد : بلوار خیام  ارائه نمایند . پس از بررسی مدارک و تهیه گزارش عنوان وزیر محترم ،طرح شکایت واصله در هیأت ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم منوط به اظهار نظر و دستور وزیر محترم خواهد بود.

 

توضیحات تکمیلی:

تکمیل تمامی اطلاعات و مدارک درخواست شده طبق جدول ذیل الزامی می باشد.

در صورتی که تعداد برگ قطعی ارائه شده به هیأت بیش از تعداد پیش بینی شده در جدول باشد، لطفاً فرم جداگانه ای تهیه و ارسال نمایید.


در صورتی که متن شکواییه بیش از محل پیش بینی شده در فرم می باشد اهم شکوائیه در قسمت"خلاصه و اهم شکواییه عنوان وزیر محترم ..." درج و مشروح شکواییه در برگ جداگانه ای به فرم پیوست شود


وراث یا شرکاء مدنی می توانند به صورت مشترک فرم را تکمیل نمایند در این صورت می بایست فرم به امضاء کلیه این اشخاص برسد و همچنین تصویر کارت ملی شرکا یا هر یک از وراث ضمیمه گردد


مودیانی که قصد ارائه شکایت خود را دارند
حتما باید به نکات زیر توجه کنند :

۱ - شرط اولیه ارائه شکایت به مقام عالی وزارت ، قطعیت مالیات و عدم امکان طرح در سایر مراجع مالیاتی ، با استناد به مدارک و ادله کافی است .

۲ - در صورتیکه همزمان به دیوان عدالت اداری و یا شورای عالی مالیاتی شکایت شده باشد موضوع قابل طرح در این هیات نیست و لذا در هر مرحله که معلوم شود مراتب بررسی متوقف خواهد شد .

۳ - فرم درخواست رسیدگی را به دقت تکمیل نموده و همه موارد را درج کنید . در صورت ابهام ، حضوراً یا بصورت تلفنی موارد را از دادرسان اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی واقع در شهرستان مشهد ، بلوار خیام ، بعد از چهار راه ارشاد ،  با شماره تلفن 37677433-051 سئوال فرمائید .

۴- فرم شکوائیه الزاماً به امضاء شخص مودی رسیده باشد. امضاء فرم شکایت اشخاص حقوقی( شرکتها ، موسسات ، سازمانها ، شهرداریها و ) : امضاء صاحبان امضاء‌مجاز،‌مستند به روزنامه رسمی( و یا حکم انتصاب ، حسب مورد ) ، همراه با مهر شرکت یا موسسه ( حتماً روزنامه رسمی مربوط ضمیمه شود)  .

در مورد شکایت از ناحیه وراث و یا شرکاء مدنی لازم است کلیه وراث و یا کلیه شرکاء فرم را امضاء‌نمایند. در غیر اینصورت شکایت کامل نبوده و قابل بررسی نمی باشد .

در صورتیکه شکوائیه توسط وکیل ( یا قیم ) مودی امضاء و ارائه می شود ، تصویر وکالتنامه رسمی و سایر مدارک ( حسب مورد: قیم نامه، حصر و وراثت، وصیت نامه، وقف نامه و ) ضمیمه شود .

۵ - تصویر برگ های مالیات قطعی مورد شکایت و سایر مدارک درخواستی می بایست کامل باشد .

۶ - تصویر کلیه آراء هیاتهای حل اختلاف و مراجع قبلی از جمله هیات بدوی یا تجدید نظر ، رای شورای عالی مالیاتی، هیأت ماده ۲۱۶، هیأت همعرض وپیوست فرم شکایت گردد .

۷ - ادعاهای مطرح شده درشکایت می بایست مستند باشد لذا هر گونه مدارک و مستنداتی که ادعای مطروحه را اثبات می کند، ضمیمه نمائید .

لازم به ذکر است دبیر خانه هیات هیچ الزامی ندارد تا به شکایت ناقص ، نامفهوم و بدون مستندات رسیدگی نماید . لذا در تدوین شکوائیه خود دقت فرمائید .

درخواست هایی که در هیات ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مورد بررسی قرار نمی گیردو بدون اقدام بایگانی خواهد شد :
 

 1. اصل فرم درخواست شکایت ارائه نشود و یا امضاء افراد ذیل آن نباشد .
 2. چنانچه مشخصات مودی و وکیل ، نشانی برای مکاتبه ، سال و موضوع مالیات مورد شکایت در فرم تکمیل نشود .
 3. تصویر اوراق قطعی و سایر مدارک اعلام شده همراه شکوائیه نباشد .
 4. موضوع مالیات مورد شکایت همزمان در مرجع دیگری مطرح باشد .

فايلها
f251.pdf 143.683 KB
مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^