نام زیرپورتال : خراسان رضوی

1396/6/9 پنجشنبه

درهفته دولت انجام شد:

راه اندازی وبهره برداری کامل از سامانه سراسری پرداخت الکترونیکی خزانه از طریق بانکواره در مشهد

در راستای پروژه خزانه داری الکترونیک کل کشور سامانه سراسری پرداخت الکترونیکی از طریق بانکواره طی مراسمی با حضورمعاون نظارت مالی وخزانه دار کل کشور،دبیر کل بانک مرکزی، مدیر معاملات ریالی بانک مرکزی ،استاندار خراسان رضوی، مدیر کل امور اقتصادی ودارایی خراسان رضوی ومدیران دستگاههای اجرایی در سالن خیام اداره کل امور اقتصادی ودارایی خراسان رضوی راه اندازی شد.

خزانه دار کل کشور در این مراسم با بیان اینکه یکی از پروژه های مصوب اقتصاد مقاومتی شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت می باشد گفت: اجرای این سامانه در راستای استقرار و توسعه خزانه داری الکترونیکی در نظام مالی دولت است.       
سید رحمت الله اکرمی افزود: شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت یا استقرار و توسعه خزانه داری الکترونیکی یکی از اقداماتی است که در دولت یازدهم آغاز شده و در دولت دوازدهم نیز ادامه می یابد.         
وی مدیریت برخط حساب های دولتی، مدیریت دریافت و پرداخت های دولت، استقرار سیستم مدیریت مالی خزانه داری کل، ایجاد شفافیت و انضباط در نظام مالی دولت و نیز تهیه به موقع اطلاعات و گزارش های هوشمند مالی دولت را از جمله اهداف راه اندازی این سامانه دانست.            
وی اظهار کرد: مدیریت بهینه در تخصیص بودجه، کنترل و اعمال نظارت بر تحقق و وصول منابع دولت، تخصیص بهینه و مبتنی بر عملکرد و مدیریت نقدینگی از دیگر اهداف در این زمینه است و تلاش می شود با این اقدام اشکالات نظام بودجه ریزی هم رفع شود.     
اکرمی با بیان اینکه سامانه سراسری پرداخت الکترونیک از شهریور ماه سال گذشته به صورت آزمایشی در استان های تهران و البرز راه اندازی شد، گفت: ظرف یک سال با هماهنگی و همکاری بی نظیر بانک مرکزی و خزانه داری کشور این سامانه در سراسر کشور راه اندازی شده و امروز در مشهد نیز به بهره برداری رسید.        
وی افزود: این اقدام، کار مشترک بین خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی است که با ایجاد بسترهای لازم در این سامانه با عنوان بانکواره یا bankletمی توانیم برداشت الکترونیکی از حساب های خزانه را انجام داده و متناسب با آن پرداخت الکترونیکی به یک حساب یا چند حساب متناظر را انجام دهیم.      
وی اظهار کرد: این طرح در مدیریت نقدینگی به ما کمک می کند و در نظام مالی کشور اقدام ارزشمند است.            
خزانه دار کل کشور در باره وضعیت سقف درآمدی استان ها بویژه خراسان رضوی گفت : تلاش می شود سقف درآمدی استان ها به تناسب عملکرد و با توجه به شرایط خاص استان ها اصلاح شود.        
وی با بیان اینکه خراسان رضوی در استفاده و مدیریت اوراق بهادار اعم از اسناد خزانه و اوراق مشارکت و سکوک اسلامی از استان های موفق کشور است، افزود: باید به هزینه کردن این اسناد توجه داشت تا با کنترل هزینه در آینده مشکلی ایجاد نشود.

در این مراسم استاندارخراسان رضوی نیزعنوان کرد: نکته مهم درخصوص درآمدهای استان این است که هرسال گفته میشوداگردرآمدهای استان ازسقفی که دارد ،بالاتررود،میتوان ازاین مازاد درآمدبرای استان هزینه کردامادرچندسال اخیرخصوصاازسال 93 به این سمت جهش های سقف مازاد درآمداستان خیلی فراترازظرفیتهای استان نبوده است.
علیرضارشیدیان اظهارامیدواری کرد: تابتوانیم درحوزه تحقق برنامه های کشوروجلوگیری ازریخت وپاش های بیمورد گام برداریم وی افزود: آنچه امروزکلیدمیخورد،درجهت شفاف سازی وسرعت بخشیدن به نظام مالی وسرعت پرداخت هاست. نظام بودجه ریزی کشورفرازونشیبهای زیادی داشته وازآن روشهای سنتی که برمبنای هزینه بود،تحولات زیادی درسال جاری داشت وقراربراین شده نظام بودجه ریزی برمبنای ارزش فعالیت وخدمات هرسازمان وقیمتگذاری آن،به صورت مدیریت منطقه ای جایگزین شود.
وی ادامه داد: امیدواریم آنچه وزارت اقتصادودارایی پیگیری میکرده،محقق شود. دراین سالهااین وزارتخانه وخزانه کل کشوراقدامات زیادی مبتنی برتفکرعلمی ومتناسب با نیازکشوربرای شفاف سازی گردش مالی وتسریع امورحرکت کرده است. این پروژه شفاف سازی وهوشمندسازی عملیات مالی دولت نیزامیدواریم بتواندهوشمندسازی  کرده وانضباط مالی راایجاد کندوسرعت لازم راایجادکند تا نتایج خوبی درراستای اهداف نظام وانقلاب داشته باشد.
استاندارخراسان رضوی تصریح کرد: نکته مهم درخصوص درآمدهای استان این است که هرسال گفته میشوداگردرآمدهای استان ازسقفی که دارد،بالاتررود،میتوان ازاین مازاددرآمدبرای استان هزینه کردامادرچندسال اخیرخصوصاازسال 93 به این سمت جهشهای سقف مازاددرآمداستان خیلی فراترازظرفیتهای استانی بوده است. ازدیگرسو دولت به دنبال ایجاد اشتغال بوده ومادنبال ایجادفضایی برای انگیزه بخشی به بخش خصوصی هستیم ومادنبال این هستیم درحوزه درآمدهاومالیاتهابه گونه ای عمل کنیم که بخش خصوصی انگیزه بیشتری داشته باشد.
رشیدیان بابیان اینکه ما دراین چندسال اخیر به آن سقف مورد نظردرآمدی نرسیده ایم ،خاطرنشان کرد: که امیدواریم استان بتواندازاین ظرفیت قانونی استفاده کند. در سال 96 تاکنون 2 درصدافزایش درآمدداشته ایم ولی نسبت به آنچه مصوب شده، 29 درصدکاهش داشته ایم.
استاندارخراسان رضوی گفت: این امردردرازمدت برای واحدهایی که ایجاد میشود، میتوانند درآمدکشور راافزایش دهندولی بایددرکوتاه مدت بااینها تعامل کردچون نوپاهستند تاشرایط برای آنها فراهم شود. این سقفی که برای ما مشخص شده مسلما ما نمیتوانیم به آن برسیم که نیازمند تجدید نظراست تاانگیزه هایی دراستان نیزدرحوزه درآمدی پیش آید.
وی اضافه کرد: میدانیم آنچه که هدف دولت است،کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است که این امرجزباشفافیت ایجاد نخواهد شدولی بایدشرایط مختلف اجتماعی وتولید درنظرگرفته شود.
 
رشیدیان بیان کرد: مادررابطه باظرفیتهای بند «و»تبصره 5 سال گذشته حدود 50 میلیاردریال رابرای تهاتربدهی ها با مطالبات بین بخش خصوصی ودولت استفاده کردیم وامسال نیز تاکنون330 میلیارد ریال ازاین ظرفیت استفاده شده است که ماازاین جهت جزواستانهای پیشتازهستیم. درحوزه اسنادخزانه تبصره 36 اصلاحی بودجه  95 نیز تاکنون 86 درصد و حدود 1900 میلیارددراستان جذب شده است.
استاندارخراسان رضوی اظهارکرد: استان خراسان رضوی این ظرفیت راداردکه درصورت تخصیص به موقع نقدینگی درتوسعه کشورنقش آفرینی بیشتری داشته باشد.
در ادامه مدیر کل امور اقتصادی ودارایی خراسان رضوی ضمن گرامیداشت یاد وخاطره شهیدان رجائی وباهنر وهفته دولت  با اشاره به اقدامات اساسی وارزشمند دولت یازدهم در هوشمند سازی وشفاف سازی عملیات مالی دولت گفت: ایجاد سامانه های مختلف در راستای ،ساماندهی حساب های دولتی،شناسایی و مدیریت بدهی ها ومطالبات دولت، استفاده از ابزارهای جدید تامین مالییا  همان اوراق مالی اسلامی نظیر اسناد خزانه،اوراق مشارکت ،سامانه شناسایی ومدیریت اموال واجرای حسابدارب تعهدی ازجمله اقدامات ارزشمند در حوزه نظارت مالی می باشد. دکتر سید مهدی رمضانی افزود: خزانه داری الکترونیک نیز جزو یکی از پروه های اساسی ومهم مورد تاکید دولت محترم وجزو برنامه ها وپروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور می باشد که بر عهده وزارت اقتصاد سپرده شده است که با مدیریت عالی دکتر اکرمی و همکاران خزانه داری کل کشور وبانک مرکزی در حال اجرا می باشد. ایشان همچنین استفاده از سامانه پرداخت الکترونیکی(بانکواره) را در جهت شفاف سازی  ،تسهیل وتسریع در مدیریت نقدینگی کشور ضروری دانست.
شایان ذکر است سامانه پرداخت الکترونیک از آذر ماه سال گذشته در استان های تهران و البرز به صورت آزمایشی راه اندازی شد و امسال با تجهیز همه استان های کشور به این سامانه در خراسان رضوی نیز تکمیل و به بهره برداری رسید.          
در این سامانه برداشت از حساب های دولتی که تاکنون به اشکال مختلف انجام می شد، سامان یافته و به صورت پرداخت الکترونیکی از یک حساب به یک حساب یا چند حساب و به سرعت انجام می شود.  
این طرح به صورت بومی و توسط کارشناسان بانک مرکزی انجام شده و مسائل امنیتی مربوط به آن نیز به طور دقیق و کامل در نظر گرفته شده است.        

 

عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^