نام زیرپورتال : خراسان رضوی

1397/4/31 يكشنبه

توسط مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوي انجام شد:

ارائه گزارش تحليلي نحوه ارزيابي عملكرد بانكهاي استان و سنجش كاربرد نسبت مصارف به منابع در مقايسه بين استانها

دکتر سید مهدی رمضانی در پنجاه سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ضمن ارائه گزارش تحلیلی در خصوص نحوه ارزیابی عملکرد بانکهای استان، در زمینه تسهیلات دهی به فعالیتهای تولیدی و مقایسه با سایر استانها اظهار داشت: برای بررسی و مقایسه عملکرد بانکهای استانها بایستی به اطلاعات مختلفی دسترسی داشته باشیم.

ایشان ضمن مقایسه رشد مصارف و منابع بانکی هر یک از استانها، به این نکته اشاره کرد که اگرچه با استفاده از نسبت مصارف به منابع بانکی، میتوان عملکرد بانکهای یک استان در سالهای مختلف را بررسی نمود لکن شاخص مذكور برای مقایسه عملکرد بانکهای استانهای مختلف با یکدیگر، کافی نیست .

ایشان در ادامه اظهار داشت : هرچند بر اساس شاخص  نسبت مصارف به منابع بانكي ، در بين استانهاي كشور در سال 96 در رتبه بيست وششم قرار داشته ايم ولي رشد منابع بانكي در طي پنج سال گذشته بيشتر از رشد كشوري و همچنين بيشتر از رشد منابع بانكي استانهاي داراي بيشترين منابع بانكي بوده است و رشد مصارف بانكي در سال 96 نسبت به 95 برابر با رشد مصارف كشوري بوده است.

 

ايشان بر لزوم پيگيري از بانك مركزي جهت تهيه ، به روز رساني و انتشار آمار بانكي علاوه بر منابع و مصارف و با جزئيات بيشتر به تفكيك استانهاي كشور تاكيد نمود


عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^