نام زیرپورتال : خراسان رضوی

1397/8/14 دوشنبه

دوره آموزشی تهاتر بدهي اشخاص متقاضي مشمول به بانك ها و دولت با مطالبات آنها از دولت از طريق اوراق تسويه نوع اول ودوم برگزار شد

دوره آموزشی تسويه بدهي اشخاص متقاضي مشمول به بانك ها و موسسات اعتباري غير بانكي از طريق تهاتر با مطالبات دولت با صدور اوراق تسويه خزانه نوع دوم و همچنين تسويه بدهي ها ومطالبات دولت به/ از اشخاص متقاضي مشمول از طريق اوراق تسويه خزانه نوع اول ، وفق آئین نامه اجرائی بند (و) و جزء های (3) و (4) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و بر اساس مصوبه کارگروه آموزش و ترویج ضوابط فنی و اجرائی شورای فنی استان با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی ، نهادهای عمومي غير دولتي ، پيمانكاران ، مشاوران و بخش خصوصي استان خراسان رضوی برگزار شد.

در این دوره آموزشی یک روزه که در محل سازمان مدیریت وبرنامه ریزی برگزار شد معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان درخصوص قوانین، دستورالعمل‌ها و فرایند صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه ، آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره ۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور( و مقایسه با اصلاحیه آن ، قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های انتشار و واگذاری اوراق مالي اسلامی ، فرآیند صدوراسناد ( اوراق) تسویه خزانه نوع اول براساس بند (و) تبصره 5و همچنین فرآیند صدوراسناد ( اوراق) تسویه خزانه نوع دوم براساس بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور مطالبی را بیان نمود.     
در انتهای برگزاری این دوره آموزشی به سوالات وابهامات شرکت کنندگان از سوی ایشان پاسخ لازم ارائه گردید.


 

عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^