نام زیرپورتال : خراسان رضوی
اخبار

1397/7/14 شنبه

توسط رئيس مركز بدهي ها و دارائي هاي مالي عمومي انجام شد:

تشريح اوراق مالي اسلامي در همايش مديران مالي و بودجه دانشگاههاي علوم پزشكي كشوردر مشهد

در همايش دو روزه مديران مالي و بودجه دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي سراسر كشور با رويكرد نظام نوين مالي در مشهد ،اوراق مالي اسلامي با تاكيد بر اسناد (اوراق) تسويه خزانه توسط رئيس مركز بدهي ها و دارائي هاي مالي عمومي وزارت امور اقتصادي ودارايي تشريح شد.

در اين همايش كه با حضور مدير كل امور اقتصادي ودارايي و معاون نظارت مالي و رئيس خزانه معين استان خراسان رضوي در مجتمع سپيد علوم پزشكي مشهد برگزار شد ، اسناد خزانه اسلامي ،روشهاي استفاده از اسناد(اوراق) تسويه خزانه ، تهاترمطالبات وبدهي هاي اشخاص متقاضي و ارائه اطلاعات مالي به مراجع قانوني توسط دكتر بناني ارائه شد و مديران بودجه ومالي دانشگاهها ودانشكده هاي  علوم پزشكي كشور در جريان آخرين تحولات نظام نوين مالي و نحوه استفاده از ظرفيت بودجه قرار گرفتند.


 
امتیاز دهی
 
 

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^