نام زیرپورتال : خراسان رضوی
اخبار

1397/8/2 چهارشنبه

مدير كل امور اقتصادي ودارايي تاكيد كرد

نقش مشاوره اي وكمكي ذيحسابان ومعاونبن ذيحساب در واگذاري پروژه هاي عمراني به بخش خصوصي

مدير كل امور اقتصادي ودارايي خراسان رضوي در جلسه معاونين ذيحساب دستگاههاي اجرايي استان با تاكيد بر ضرورت واگذاري پروژه هاي نيمه تمام ، جديد ، تكميل شده وآماده بهره برداري دولتي به بخش غير دولتي اظهار داشت: بر اساس ماده 27 قانون الحاق 2 و تبصره 19 قانون بودجه سال 97 در راستاي بهره برداري پروژه هاي نيمه تمام دولتي كه به دليل شرايط خاص تكميل نشده اند ، دستگاههاي اجرايي مي توانند اين پروژه ها را بر اساس مدلهاي مختلف واگذاري به بخش هاي غير دولتي واگذار نمايند.

دكتر سيد مهدي رمضاني با تشريح ماده 27 قانون الحاق 2 و تبصره 19 قانون بودجه سال 97 كشور بيان داشت: ذيحسابان ومعاونين ذيحساب در جهت تكميل پروژه هاي نيمه تمام دستگاههاي اجرايي كه عموما خدمت رسان به مردم ميباشند نقش خود را جهت استفاده از اين ظرفيت قانوني به خوبي ايفا نمايند تا زمينه توسعه بيشتر استان ، خصوصا در بحث عمراني فراهم گردد.

مدير كل امور اقتصادي ودارايي با اشاره به اهميت نظارت بر بحث واگذاري اسناد خزانه و اوراق تسويه اسلامي تصريح كرد: با توجه به اينكه در حال حاضر بخش زيادي از تخصيص دولت از محل اين اسناد انجام ميشود ، نظارت دقيق تر وكامل تر ذيحسابان ومعاونين ذيحساب را مي طلبد . ايشان افزود: مراحل درخواست، صدور و واگذاري اين اسناد مشابه وجه نقد نيست و كوچكترين اشتباه خصوصا در درج ارقام مي تواند مشكلاتي را براي طرفين ايجاد نمايد.

دكتر رمضاني با اشاره به نقش مهم معاونين ذيحساب در صدور اسناد خزانه واوراق تسويه گفت: معاونين ذيحساب با كنترل و كارشناسي دقيق و آموزش مهارتها به واحدهاي مالي مي توانند تسهيل كننده كار ذيحساب باشند.

وي همچنين خواستار بحث وتبادل نظر كارشناسي  وانتقال تجارب يكديگر در اين جلسات شد .

در ادامه معاون نظارت مالي ورئيس خزانه معين استان نسبت به اجراي  تكاليف قانوني دستگاههاي اجرايي از جمله تكميل سامانه هاي سادا وسماد و همچنين ارسال صورتهاي مالي در موعد مقرر در سامانه سناما تاكيد نمود و مطالعه وارائه نظرات كارشناسي وچالشها و پيشنهادها در مورد ماده 27 و تبصره 19را از معاونين ذيحساب خواستار شد . ايشان تصريح كرد : در راستاي واگذاري پروژه هاي نيمه تمام به  بخش غير دولتي ،با  رعايت قوانين ومقررات ،به بخش خصوصي كمك كنيم تا از اين ظرفيت قانوني به نحو مطلوب استفاده نمايند.

در ادامه جلسه مواد قانوني وآخرين دستورالعملها و بخشنامه هاي مربوط به اسناد خزانه بررسي وتشريح شد.


عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

مشهد- بلوار خیام جنوبی- بعد از چهارراه ارشاد- تلفن(گویا):37635602-051 دورنگار:37685077-051 کدپستی:14311-91859  صندوق پستی:489-91735
^